ورود به پنل کاربری

واحدا اردوها

 | تاریخ ارسال: 1396/9/28 | 

   
     
         شرح وظایف :
 • برنامه ریزی و اجرای اردوهای یکروزه و چند روزه
 • اجرای دقیق سیاستهای مشخص شده در برگزاری اردو
 • نظارت و کنترل کلیه امور و فعالیتهای اردو
 • ارائه پیشنهاد در زمینه مواد و محتوای فرهنگی ، اساتید ، ارزشیابی، روابط عمومی و...
 • شرکت منظم در کلیه جلسات مرتبط با اردو
 • تعیین سرپرست واجد شرایط برای اردو  
 • هماهنگی جهت کسب مجوز برگزاری و ورود و خروج عوامل اجرایی اردو
 • پیش بینی و پی گیری منابع مالی و هزینه های اردو
 • نظارت کامل بر حسن اجرای برنامه های اردو
 • هماهنگی کامل با امور عمومی جهت اختصاص وسیله نقلیه یا اجاره وسیله در صورت عدم تخصیص وسیله با
 • هماهنگی کارپرداز فرهنگی  
 • صدور ابلاغ برای همه عوامل اجرایی از قیبل حکم سرپرستی برای سرپرست اردو
 • ارائه گزارش برگزاری اردو یا موانع و مشکلات احتمالی در برگزاری اردو

       رئوس فعالیتهای دفترگردشهای علمی دارای سرفصل درسی:
 • دریافت فرم مخصوص گردشهای علمی پس ازتایید:گروه ودانشکده ،ومعاونین محترم:آموزشی ودانشجویی.

       نکته1:فرم مذکور مخدوش ودارای خط خوردگی، پذیرفته نخواهدشد.

      نکته2:تاریخ تحویل فرم مخصوص گردشهای علمی برای انجام گردشهای1روزه10روزقبل ازبرگزاری وگردشهای بیش از1روزحداقل 20تا30روز قبل می باشد.

      نکته3:درصورت هرگونه تغییر در: تاریخ برگزاری ،مسیر،شرکت کنندگان-مراتب   باید: کتبا  در اتوماسیون دانشگاه به تایید مراجع ذربط بند1منعکس گردد.

 • انعکاس گردش علمی ودرخواست مساعدت دراتوماسیون دانشگاه:ازمدیران محترم:امورعمومی-حراست.

درصورت نیاز به اسکان وتغذیه درگردشهای بیش از1روز،بادراعلام درخواست استادمحترم راهنما،درخواست اسکان وتغذیه به دانشگاههاوادارات آموزش وپرورش استان مقصد،ارسال می گردد.

 • پس از اتمام گردش بیش از1روز بادریافت مدارک هزینه شده ،ازمعاونت محترم دانشجویی،طی نامه ادارای درخواست صدور دستور مجوز پرداخت هزینه سرانه و ارجاع به کارپردازحوزه معاونت،انجام می پذیرد.

  

فهرست گردشهای علمی دارای سرفصل درسی دانشگاه خوارزمی سال 96 


دفعات مشاهده: 15761 بار   |   دفعات چاپ: 857 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر